Zaloguj się / Dodaj ogłoszenieRegulamin

§1 - definicje i pojęcia

1. Administrator - osoba lub zespół osób świadczących usługi dostępu do zasobów serwisu specjalisci.net na rzecz użytkowników serwisu.

2. Użytkownik - osoba, która poprzez akceptację regulaminu nabywa praw do korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną przez serwis specjalisci.net.

3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis specjalisci.net na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. specjalisci.net - serwis internetowy występujący w sieci pod adresem specjalisci.net.

5. Ogłoszenie - wiadomość o charakterze informacyjnym lub reklamowym zamieszczona przez Użytkownika w serwisie

6. e-mail - adres e-mail konieczny do zarejestrowania zgłoszenia, na który jest wysyłany mail aktywacyjny

7. Hasło - ciąg znaków znany jedynie Użytkownikowi mający na celu zabezpieczenie ogłoszenia przed dostępem do niego osób trzecich.

8. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zawierający także załączniki ( o ile występują ) stanowiące integralną część dokumentu.

§2 - postanowienia ogólne

1. Serwis specjalisci.net jest serwisem ogłoszeniowym umożliwiającym darmowe rejestrowanie ogłoszeń związanych głównie z usługami świadczonymi indywidualnie. Z drugiej strony umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie ogłoszeń zarejestrowanych przez Specjalistów.

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zarówno zalogowanych Użytkowników jak i tych, którzy używają serwisu specjalisci.net nie logując się uprzednio - korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Regulamin określa także prawa i obowiązki Administratora serwisu specjalisci.net.

3. Usługi dostarczane przez specjalisci.net są świadczone nieodpłatnie jednakże niektóre Usługi takie jak edycja Ogłoszenia czy przeglądanie statystyk oglądalności są dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

§3 - warunki techniczne

1. Nazwa serwisu, jego założenia, koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Niezbędnym do korzystania z serwisu specjalisci.net jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, oraz programu służącego do przeglądania jego zasobów.

3. Serwis jest prowadzony przez Administratora, którego zadaniem jest dostarczenie Użytkownikom Usług określonych w Regulaminie oraz zapewnienie jak największej stabilności i integralności serwisu.

4. W przypadku wystąpienia niezależnych od Administratora problemów technicznych lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, możliwe jest czasowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie dostępu do serwisu. W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia.

§4 - korzystanie z serwisu

1. Uczestnikami serwisu są Użytkownicy, którzy korzystając z serwisu akceptują postanowienia Regulaminu.

2. Utworzenie i modyfikacja Ogłoszenia w serwisie są dobrowolne i bezpłatne. Ogłoszenie jest widoczne w serwisie od chwili kliknięcia we właściwy link aktywacyjny znajdujący się w e-mailu przesłanym na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie procesu rejestracji Ogłoszenia.

3. Ogłoszenie jest widoczne w serwisie przez 6 miesięc od chwili aktywacji. Użytkownik ma możliwość przedłużenia ważności Ogłoszenia o 6 miesięcy oraz usunięcia go z serwisu klikając w odpowiedni link w mailu aktywacyjnym danego ogłoszenia.

4. Użytkownik rejestrując nowe Ogłoszenie oświadcza, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

5. Użytkownik rejestrując nowe Ogłoszenie oświadcza, że:

§5 - prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich usług udostępnionych w serwisie specjalisci.net.

2. Użytkownik niezalogwany ma prawo do przeglądania wszelkich materialów udostępnionych w serwisie. Ponadto ma prawo wyszukiwać Ogłoszenia zarejestrowane przez zarejestrowanych Użytkowników.

3. Użytkownik zalogowany ma prawo do:

4. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich postanowień Regulaminu.

§6 - dane osobowe i polityka prywatności

1. Użytkownik podczas procesu rejestracji Ogłoszenia zobowiązany jest do podania adresu e-mail, na który wysyłany jest e-mail aktywacyjny. Adres ten nie jest udostępniany podmiotom trzecim ani innym Użytkownikom serwisu bez wyraźnej zgody Użytkownika.

2. Użytkownik podczas procesu rejestracji Ogłoszenia zobowiązany jest do podania co najmniej jednego kontaktu: Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy, Adres e-mail. Dane te są publikowane w serwisie i dostępne dla każdego z Użytkowników.

3. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane przez Administratora serwisu specjalisci.net w celach reklamowych lub związanych z poprawą jakości działania serwisu.

§7 - odpowiedzialność

1. Prawa autorskie serwisu specjalisci.net są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, tekstów oraz kodów programu. Ponadto zabrania się używania nazwy specjalisci.net w celach marketingowych, handlowych lub innych, które odbiegają od założeń administracyjnych bez stosownych uzgodnień z Administratorem.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie specjalisci.net. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które uzna za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z przeznaczeniem serwisu bez konieczności informowania o takich działaniach Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia bez konieczności informowania Użytkownika. Usunięcie Ogłoszenia zostanie wykonane w przypadku, gdy:

§8 - reklamacje

1. Jakiekolwiek niprawidłości i zakłócenia w działaniu serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@specjalisci.net.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§9 - postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: specjalisci.net/regulamin.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu specjalisci.net.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich opublikowania w serwisie.

4. Administrator zobowiązuje się do przekazania stosownej informacji o dokonanych zmianach w Regulaminie wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu.

6. Serwis specjalisci.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z w/w regulaminem.